Domov Email
Enterprise Europe Network
Želite mesečno prejemati ažurne informacije Enterprise Europe Network?
Naročite se na brezplačne eNovice!
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
Tiskalniku prijaznoJavni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.

1. rok za oddajo vloge je 5. 9. 2012 (do 12. ure),  2. rok za oddajo vloge: 9. 1. 2013 (do 12. ure), 3. rok za oddajo vloge: 21. 5. 2013 (do 12. ure)

 

Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 57, Datum: 27. 7. 2012, Stran: 1732

RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

PREDMET RAZPISA: sofinanciranje izva­janja aktivnosti:

za vzpostavitev nove RR skupine ozi­roma krepitev obstoječe RR skupine in

izvedbe oblikovanega programa RR skupine, ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti

Prijavitelji lahko za izvajanje svoje ra­zvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov zaposlitev za polni delovni čas najmanj za čas trajanje sofinanciranja za naslednje aktivnosti:

A1: Zaposlitev oziroma usposablja­nje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR sku­pini,
A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih razisko­valnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji,
A3: Zaposlitev raziskovalcev in stro­kovnjakov iz Slovenije ali iz tujine,
A4: Zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bo­lonjskega študijskega programa ter zapo­slovanje oseb prijavljenih na Zavodu za za­poslovanje RS.

Skupen obseg aktivnosti za sofinancira­nje javnih sredstev po tem javnem razpisu je lahko največ:

  • do 2 zaposlitvi raziskovalcev, za obliko­vanje RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine,
  • do 100 odstotnega povečanja zapo­slitev raziskovalcev za podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s speciali­stičnimi znanji na novih razvojno raziskoval­nih področjih. Osnova za izračun je število raziskovalcev v obstoječih skupinah na dan oddaje vloge, kar podjetje izkaže z izpisom iz evidence raziskovalcev ARRS.

Izbrane aktivnosti, ki so skladne s predlo­ženo razvojno strategijo skupno predsta­vljajo program razvoja RR skupine, ki je v sistemu kohezijske politike opredeljen kot operacija. Prijavitelji iz nabora možnih aktivnosti iz­berejo tiste, ki so utemeljene v predloženi razvojni strategiji in programu RR skupine, ob zagotovitvi vsaj ene nove redne zaposli­tve s polnim delovnim časom v RR skupini podjetja za obdobje trajanja operacije

ROK ZA ODDAJO VLOG:

1. rok za oddajo vloge je 5. 9. 2012 (do 12. ure)
2. rok za oddajo vloge: 9. 1. 2013 (do 12. ure)
3. rok za oddajo vloge: 21. 5. 2013 (do 12. ure)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni www.mgrt.gov.si pod rubriko Javni razpisi.

DODATNE INFORMACIJE: kontaktna oseba za javni razpis je dr. Erika Glasenčnik  (mailto:erika.glasencnik@gov.si), namestnik pa mag. Raj­ko Sabo. Kontaktna števila ministrstva je 01/400-33-11.

 


 


Kontaktne osebe:

 

Petra Arzenšek
 01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si

 

France Podobnik   
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Jolanda Damiš       
 02 333 13 07
 jolanda.damis@mra.si

 


European Commission - Global Markets
European Commission - Enterprise and Industry
Institut "Jožef Stefan"
RAZ:UM
Univerza v Mariboru
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Mariborska razvojna agencija
Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
SPIRIT Slovenija
 
© RIS 2008-2016