Domov Email
Enterprise Europe Network
Želite mesečno prejemati ažurne informacije Enterprise Europe Network?
Naročite se na brezplačne eNovice!
Vsa aktualna obvestila slovenske mreže Enterprise Europe Network
Trenutno ni aktualnih objav
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
Tiskalniku prijaznoJavni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.

1. rok za oddajo vloge je 5. 9. 2012 (do 12. ure),  2. rok za oddajo vloge: 9. 1. 2013 (do 12. ure), 3. rok za oddajo vloge: 21. 5. 2013 (do 12. ure)

 

Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 57, Datum: 27. 7. 2012, Stran: 1732

RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

PREDMET RAZPISA: sofinanciranje izva­janja aktivnosti:

za vzpostavitev nove RR skupine ozi­roma krepitev obstoječe RR skupine in

izvedbe oblikovanega programa RR skupine, ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti

Prijavitelji lahko za izvajanje svoje ra­zvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov zaposlitev za polni delovni čas najmanj za čas trajanje sofinanciranja za naslednje aktivnosti:

A1: Zaposlitev oziroma usposablja­nje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR sku­pini,
A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih razisko­valnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji,
A3: Zaposlitev raziskovalcev in stro­kovnjakov iz Slovenije ali iz tujine,
A4: Zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bo­lonjskega študijskega programa ter zapo­slovanje oseb prijavljenih na Zavodu za za­poslovanje RS.

Skupen obseg aktivnosti za sofinancira­nje javnih sredstev po tem javnem razpisu je lahko največ:

  • do 2 zaposlitvi raziskovalcev, za obliko­vanje RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine,
  • do 100 odstotnega povečanja zapo­slitev raziskovalcev za podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s speciali­stičnimi znanji na novih razvojno raziskoval­nih področjih. Osnova za izračun je število raziskovalcev v obstoječih skupinah na dan oddaje vloge, kar podjetje izkaže z izpisom iz evidence raziskovalcev ARRS.

Izbrane aktivnosti, ki so skladne s predlo­ženo razvojno strategijo skupno predsta­vljajo program razvoja RR skupine, ki je v sistemu kohezijske politike opredeljen kot operacija. Prijavitelji iz nabora možnih aktivnosti iz­berejo tiste, ki so utemeljene v predloženi razvojni strategiji in programu RR skupine, ob zagotovitvi vsaj ene nove redne zaposli­tve s polnim delovnim časom v RR skupini podjetja za obdobje trajanja operacije

ROK ZA ODDAJO VLOG:

1. rok za oddajo vloge je 5. 9. 2012 (do 12. ure)
2. rok za oddajo vloge: 9. 1. 2013 (do 12. ure)
3. rok za oddajo vloge: 21. 5. 2013 (do 12. ure)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni www.mgrt.gov.si pod rubriko Javni razpisi.

DODATNE INFORMACIJE: kontaktna oseba za javni razpis je dr. Erika Glasenčnik  (mailto:erika.glasencnik@gov.si), namestnik pa mag. Raj­ko Sabo. Kontaktna števila ministrstva je 01/400-33-11.

 


 


Kontaktne osebe:

 

Petra Arzenšek
 01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si

 

France Podobnik   
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Jolanda Damiš       
 02 333 13 07
 jolanda.damis@mra.si

 


European Commission - Global Markets
European Commission - Enterprise and Industry
Institut "Jožef Stefan"
RAZ:UM
Univerza v Mariboru
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Mariborska razvojna agencija
Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
SPIRIT Slovenija
 
© RIS 2008-2016